TPYBoard
     分类:Python物联网硬件     有: 0 条评论

TPYBoard

     分类:Python物联网硬件     有: 0 条评论

买了TPYBoard到现在有几个月了,一直放着积灰没有去折腾,本篇用来记录TPYBoard相关的一些东西。

文档:http://docs.tpyboard.com/zh/latest/
一些玩法:http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/v202/


微信,温湿度报警系统

https://mp.weixin.qq.com/s/00GpStH_pWgtD6RQ1bU6vw

(●゚ω゚●)

captcha